top of page

> 제품소개 > 2인치 단말기 > KCP-C6200

2인치 단말기

KCP-C6200

빠른 인쇄 (1초) 저소음,  작은 사이즈의 심플한 디자인 설계

​단말기 설정 (특수 기능/ 다양한 옵션 지원)

 

​IC 카드 결제 기능 / 2인치 써멀 프린터

다양한 카드 지원

MS 카드/ EMV IC 카드 결제

직전 거래에 대한 취소 기능, 매출 집계 기능 

(당일/기간/판매 월별/ 결제 방식별, 신용카드사별)

USB 지원 / 핀패드 기능

고객님의 비밀번호가 유출되는 것을 방지하기 위한 비밀번호 입력장치인 핀패드 기능

편의성을 높인 버튼 디자인

어두운 곳에서도 사용하기  편리한 광다이얼 버튼 적용

​스펙

CPU​

ARM 926EJ-S 400MHz 32bit

MEMORY

NAND FLASH : 128 MB    DDR2 SDRAM : 64 MB

DISPLAY

Mono LCD 128 X 96

Dimention

187.0 mm(L) X 121.0 mm(W) X 93.0mm(T)

O/S

Embedded Linux 2.6

Printer

2inch 384dot Thermal dot line Printer

SAM Card

ISO7816, 3-Socket

MSR

ISO7811, Track #2/#3

IC Card

ISO7816, EMV L1/L2

USB I/F

(Program Upgrade 전용)

Key

19-Key

External I/F

RJ-11(2pin) 2-Port(전화선, 전화기)PSTN Modem(Up to 56K)

RJ-11(4pin) 3-Port(전용선, 직렬1, 핀패드)

RJ-45 1-Port (Ethernet 10/100 Base-T)

SOUND

Buzzer

POWER

DC +9V / 3A

OPERATING TEMP.

0℃ ~ 45℃

HUMIDITY

0% ~ 90%

bottom of page